top of page

K.V.K.K.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na Dair Aydınlatma Metni

Amaç

İşbu bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi çerçevesinde yasal yükümlülüğümüz gereğince yapılmakta olup; VISIONS OF LIFE | Group (“VOL-G.”) ile paylaştığınız kişisel verilerinizin kullanılması, işlenmesi, muhafaza edilmesi ve gerektiğinde silinmesi ile Kanun kapsamındaki haklarınızı içermektedir.

 

Veri Sorumlusu: VISIONS OF LIFE | Group

Adres: Bektaş Mahallesi, 120 Sokak, No.: 23 / O 1, ALANYA / ANTALYA

Web Sitesi: www.visionsoflife-group.com

Email: info@visionsoflife-group.com

 

VOL-G, müşterilerinin, ziyaretçilerinin, çalışanlarının ve sair üçüncü kişilerinin bilgilerinin gizli tutulmasına özen gösterir. Bu kapsamda VOL-G’nin Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi ve Saklanması Politikası kapsamındaki amaçları aşağıdaki gibidir:

 • Şirketin işlemekte olduğu verilere ve saklamakta olduğu kişisel veri envanterine yönelik gizlilik ve güvenlik ilkelerini belirlemek,

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği, yasa ve düzenlemelere kişisel verilerin korunması açısından uyum sağlamak,

 • Tüm kurum çalışanlarında kişisel verilerin korunması konusunda farkındalığı sağlamak,

 • Şirket faaliyetlerini ilgilendiren iç ve dış paydaşlara yönelik kişisel verilerin korunması prensiplerini belirlemektir.

 

Kapsam

Elektronik ve/ veya fiziksel ortamda temin edilen ve saklanan VOL-G veri envanterinin kapsamı aşağıda belirtilen şekilde özetlenebilir:

 • Mevcut şirket çalışanlarına ve eski çalışanlara ait kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler

 • İş ve staj başvurusunda bulunan ve/ veya işe alınan ve staja kabul edilen kişilere ait kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler

 • Tedarikçilere, müşterilere ve ziyaretçilere ait kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler

 

İş Veya Staj Başvurusunda Bulunan Adayların Kişisel Verilerin İşlenmesi

VOL-G’nin insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanması, yürütülmesi ve planlanması ile icrasına destek olunması amaçları doğrultusunda iş veya staj başvurusunda bulunan adayların kişisel verileri işlenmektedir.

VOL-G’nin İnsan Kaynakları başvuru sayfası (https://www.visionsoflife-group.com) üzerinden gerçekleştirilen iş ve staj başvuruları için alınan kayıtlar; iş başvurusunda bulunan ancak görüşmeye çağrılmayan kişiler ile staj başvurusunda bulunan ancak staja kabul edilmeyen kişilere ait veriler 3 yıl süre ile elektronik ortamda saklanır ve 3 yıl süre sonunda başvuru sırasında alınan veriler silinir.

İş başvurusunda bulunan ve görüşmeye çağrılan; staj başvurusunda bulunan ve staja kabul edilen; işe alınan kişilere ait kişisel veriler dış ağ elektronik ortamında 3 yıl süre ile saklanır, 3 yılın sonunda silinir. Ancak, VOL-G’nin faaliyet konuları değerlendirildiğinde, tabi olduğu mevzuat gereğince, iş ve staj başvurularına ilişkin bilgi, belge, evrak ve dokümantasyonu basılı ve iç ağ elektronik ortamda gizliliği korunarak ve güvenli bir şekilde saklamak kaydıyla kendi kurumsal arşivinde tutma hakkını saklı tutar.

İş veya staj başvurusunda bulunan adayların işe alım veya staja kabul sürecinde toplanan kişisel verileri ile işin niteliğine göre toplanan özel nitelikli kişisel verileri, VOL-G tarafından; aşağıda sıralanan amaçlarla işlenmektedir:

 1. İş veya staj başvurusunda bulunan adayların niteliğini, tecrübesini ve ilgisini açık pozisyona uygunluğunu değerlendirmek,

 2. Gerektiği takdirde, adayların ilettiği bilgilerin doğruluğunun kontrolünü yapmak veya üçüncü kişilerle iletişime geçip aday hakkında araştırma yapmak,

 3. Başvuru ve işe alım süreci hakkında aday ile iletişime geçmek veya uygun olduğu takdirde, sonradan açılan herhangi bir pozisyon için aday ile iletişime geçmek

 4. İlgili mevzuatın gereklerini ya da yetkili kurum veya kuruluşların taleplerini karşılamak

 5. VOL-G 'nin uyguladığı işe alım ilkelerini geliştirmek ve iyileştirmek,

İş ve/ veya staj başvurusunda bulunan adayların kişisel verileri aşağıdaki yöntem ve vasıtalarla toplanabilmektedir:

 1. Yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan dijital başvuru formu,

 2. İstihdam veya danışmanlık şirketleri

 3. Video konferans, telefon gibi araçlarla veya yüz yüze mülakat yapılan hallerde, mülakat sırasında,

 4. Aday tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ile VOL-G tarafından yapılan araştırmalar,

 5. Tecrübesi olan uzman kişiler tarafından yapılan ve sonuçları incelenen yetenek ve kişilik özelliklerini tespit eden işe alım testleri,

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

VOL-G kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak kişisel verileri işlemektedir:

 • Kanun’dan ve sair yasal mevzuatta öngörülen sebeplerle kişisel veriler işlenmektedir,

 • Verdiğimiz / vereceğimiz hizmetleri mevzuatın, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde ifa edebilmek, sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek, tedarik süreçlerimize yön verebilmek, ticari faaliyet konularımızı gerçekleştirilmek, adli ve idari mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, mevcut ve potansiyel insan kaynağı ve müşteri portföyümüzü analiz etmek, geliştirmek amaçlarıyla Kanun’a uygun olarak kişisel verilerin işlenmesi amaçlanmaktadır

 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

 • Kişinin açık rızasına dayalı beyan ve formları,

 • Yetkili kanallar aracılığıyla tarafımıza iletilen her türlü başvurular,

 • Eğitim ve etkinliklerde toplanan formlar,

 • Faaliyetimizi gerçekleştirmek üzere yapılan fuarlarda edinilen veriler,

 • İnternet sitesi ziyaretlerinde sistemimizin sizi tanımak için kullandığı çerezler (cookieler) vb. aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir. Çerezler, web sitesi ziyaretini daha kişisel hâle getirmek, ilgili gezinti ayarlarını göstermek, ziyaretçilerin tercihlerini hatırlamak, tüm kullanıcı deneyimini geliştirmek, bir kişinin internet sitesini hangi amaçlarla, kaç kez ziyaret ettiği ve site üzerinde ne kadar vakit harcadığı hakkında istatistik bilgileri elde etmek ve kullanıcı sayfalarından reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak amacıyla kullanılmaktadır. İnternet sitemizi kullanarak kullanılan çerezleri onaylamış olursunuz. Şirket, söz konusu çerezler aracılığıyla verilerinizi işleyebilir ve elde edilen bilgileri analiz etme amacıyla bu kapsamda yurt içinde ve yurt dışında üçüncü kişilere aktarabilir.

Çerezler tarafından verileriniz toplanmadan internet sitemizi görüntülemek istiyorsanız seçiminizi cihazınızın / tarayıcınızın ayarlarından her zaman değiştirebilirsiniz.

Veri Aktarımı

VOL-G bünyesinde veri aktarımı yapılabilecek olan kişiler ile veri aktarım amacı ve tanımı aşağıda belirtilmiştir:

 

 

Veri Aktarım Amacı ve Veri Aktarımı Yapılabilecek Kişiler

Toplanan kişisel verileriniz; şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi -yetkili veya çalışanları- değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.), şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

KİŞİ HAKLARI

Herkes, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 6. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmakla birlikte, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Söz konusu şartlar çerçevesinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 8. İşlenen verilerin özellikle otomatik sistemler ile analiz edilmesiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

 

Veri Sorumlusuna Başvuru

 1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi formları doldurarak, formun imzalı bir nüshasını yazılı olarak VOL-G’nin aşağıda yer alan adresine iletebilirsiniz.

 

VISIONS OF LIFE | Group

Bektaş Mahallesi, 120 Sokak, No.: 23 / O 1, ALANYA / ANTALYA

Alanya / Antalya / TÜRKİYE

 

 1. Veri güvenliğini sağlamak amacıyla, şirketimiz tarafından, başvuruda bulunan kişinin başvuruya konu kişisel verinin sahibi olup olmadığını tespit etmek amacıyla başvuruda bulunan kişiden bilgi talep edebilecektir. Şirketimiz ayrıca kişisel veri sahibinin başvurusunun talebe uygun bir biçimde sonuçlandırılmasını sağlamak adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

 2. Veri sahibinin başvurusunun; diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması, orantısız çaba gerektirmesi, bilginin kamuya açık bir bilgi olması gibi durumlarda, VOL-G tarafından gerekçesi açıklanarak talep reddedilebilecektir.

 3. Talebiniz kabul edilebilir veya gerekçesi açıklanarak reddedilebilir ve cevap, yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilir. Başvuruda yer alan talebinizin kabul edilmesi hâlinde gereği yerine getirilir.

 

Veri Sahibinin Açık Rıza Beyan Formu

İşbu Bilgilendirme Yazısını okuduğumu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerinin VOL-G tarafından yasadaki ve yukarıdaki esaslar çerçevesinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine saklanmasına, kullanılmasına ve aynı amaçlara yönelik olarak üçüncü kişilere aktarılmasına/paylaşılmasına peşinen izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”gereğince, kişisel verilerimin, özel nitelikli kişisel verilerimin, sağlık verilerimin VOL-G tarafından işlenmesine ilişkin yukarıdaki bilgilendirme metnini aldım. VOL-G’ye tarafımca sözlü/yazılı ve/veya elektronik ortamda verilen kimliğimi belirleyen veya belirlemeye yarayanlar da dahil olmak üzere her türlü kişisel verimin, özel nitelikli kişisel verimin, kişisel sağlık verilerimin VOL-G tarafından işlenmesine, iş sözleşmesi yapılması amacıyla aday seçimi, iş sözleşmesinin imzalanması

 

ve iş sözleşmesi gereği ile sağlık hizmeti verilebilmesi ve bu hizmetlerin planlanması amacıyla, yukarıda belirtilen mevzuatlar kapsamında paylaşımın gerekli olduğu diğer kişi ve kuruluşlar, istihbarat amacıyla önceki işverenler ile paylaşılmasına; kişisel veriler, özel nitelikli kişisel veriler, sağlık verilerimin 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nda tanımlanan kapsamda aşağıda detayları verilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir; ad-soyad, T.C.Kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, imza bilgisi, taşıt plakası v.b. bilgiler,

 • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası, IP adresi gibi bilgiler,

 • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, parmak izi kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar,

 • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç), kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler,

 • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen veriler (örn. kan grubu da dahil sağlık verileri, biyometrik veriler vb.),

 • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; VOL-G’ye yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler,

 

Personel İş Başvuru Formu

Şirketimiz insan kaynakları birimi tarafından değerlendirilmeye esas olmak üzere özgeçmiş bilgilerinizi göndermek üzeresiniz. Bu kapsamda gönderilen kişisel verileriniz yasal mevzuata uygun olarak şirketimiz tarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlenmekte olup yasal olarak aktarılması gereken resmi makamlara hukuki zorunluluklar nedeni ile ve ayrıca şirketimiz tarafından uygun görülmesi halinde üçüncü parti firma destek hizmetleri kuruluşlarına aktarılabilmektedir. 6698 sayılı Kişisel verilerin korunması kanununun 11. maddesi kapsamında kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme yurt içinde ve/ veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri öğrenme kişisel verilerinizin eksik yada yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebepleri ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde KVKK nın 7. maddesi kapsamında kişisel verilerinizin silinme ve yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunma düzeltilmesini veya silinmesi/ yok etme/ anonim hale getirme işlemlerinin kişisel verileriniz aktarıldığı 3. kişilere bilgilendirilmesini isteme Kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeni ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

VISIONS OF LIFE | Group

>>> KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE BAŞVURU FORMU

bottom of page